La Madre de Dios de Czestochowa, Patrona de Polonia, Conocida como "La Madonna Negra; de Jasna Gora.

>Fiesta: 26 de Agosto

Ver también, en distintos idiomas; Página del Santuario Czestochowa

La imagen milagrosa de la Virgen de Czestochowa

STOWARZYSZENIE SACRA VIRGINITAS "


STOWARZYSZENIE

"SACRA VIRGINITAS"

 

 

CENTRUM : C/ Isla Cabrera,33,4Ş,13ş ,

Telefon kontaktowy 96-3303184

-46026 VALENCIA –

  • España -

 

ASPEKT OGÓLNY

Stowarzyszenie zostało utworzone bez chęci zdobycia zysków materialnych. Jego celem jest upowszechnianie doktryny katolickiej i wspieranie zycia chrześcijańskiego, zwłaszcza zaś życia konsekrowanego w jego szczególnej formie, którą jest tak zwany “STAN DZIEWIC".

Określamy je Katolickim Stowarzyszeniem poznania i promocji życia konsekrowanego w STANIE DZIEWIC "SACRA VIRGINITAS".

Może istnieć tyle centr stowarzyszonych, ile uznają za słuszne członkowie z różnych regionów Hiszpanii.

Mogą istnieć współpracownicy I stowarzyszeni także poza terytorium Hiszpanii. Można również zakładać centra stowarzyszone z Centrum Bazą na warunkach uzgodnionych z Centrum Bazą. Istnienie centr stowarzyszonych na całym obszarze Hiszpanii oraz poza nią jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę zamiar stworzenia na bazie obecnego Stowarzyszenia prywatnego stowarzyszenia wiernych dla całego Kościoła Katolickiego.

 

 

CELE STOWARZYSZENIA

Cele stowarzyszenia można streścić w nastepujacych punktach:

1ş.- Współpraca ze zbawczą misją Kościoła poprzez upowszechnianie życia konsekrowanego w tak zwanym “STANIE DZIEWIC” z jego wyjatkowymi cechami, którymi są: obecność w świecie, modlitwa, uczestnictwo w życiu liturgicznym Koscioła, praca apostolska i swiadectwo eschatologiczne.

2ş.- Pomoc stowarzyszonym na ich drodze osobistego uświęcenia i ich szczególnego powołania do misji w świecie, w którym żyją, zabiegając zwłaszcza o to, aby misja ta była pełniona z prawdziwą świadomością eklezjalną (sensus Ecclesiae).

Należy troszczyć się szczególnie o:

1ş.- Pomoc materialną I duchową pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

2ş.- Pielęgnowanie I urzeczywistnianie wśród członków stowarzyszenia życia braterskiego I wspólnotowego poprzez Centrum Bazę I centra stowarzyszone – jako przykład życia I chrześcijańskie świadectwo dla świata.

ŻYCIE WSPÓLNOTOWE W CENTRACH STOWARZYSZENIA

W centrach zmierza się do wypełnienia celów Stowarzyszenia "Sacra Virginitas".

Stowarzyszenie "Sacra Virginitas" opiera się na działalności centr. Kazde centrum jest wezwane do tego, aby być ogniskiem duchowym, miejscem schronienia i źródłem życia. Życie wspólnotowe w centrach powinno być przeniknięte duchem rad ewangelicznych.

W centrach należy rozróżnić aspekt fizyczny, czyli miejsce gdzie mogą zamieszkiwać niektóre z osób stowarzyszonych oraz aspekt wspólnotowy. W tym drugim chodzi o samą grupę stowarzyszonych, którzy realizują wspólne zadania. W działalności Centrum uczestniczą zarówno ci, którzy w jego siedzibie maja swoje miejsce zamieszkania, jak też inne osoby stowarzyszone, które mieszkają ze swoimi rodzinami lub gdzie indziej, zgodnie z ich osobistą sytuacja.

- Członkowie Stowarzyszenia:

1.- Członkiem Stowarzyszenia może zostać kazda osoba, która szanuje i wspiera życie konsekrowane.

Stowarzyszenie jest szczególnie skierowane do tych osób konsekrowanych, które nie sa zwiazane z żadnym zgromadzeniem zakonnym czy instytutem świeckim, a pragną żyć tym, co specyficzne dla życia konsekrowanego. Nie wyklucza się jednak osób, które będąc już związane ze zgromadzeniem zakonnym bądź instytutem swieckim, mogą pogodzić tę przynależność z byciem członkami “Sacra Virginitas".

2.- Członkami stowarzyszonymi, którzy mieszkają na co dzień w Centrum Bazie powinny być osoby konsekrowane zwiazane ze Stanem Dziewic (Ordo Virginum). W centrach stowarzyszonych należy określić w każdym przypadku rodzaj członków, rozróżniając zawsze centra męskie i/lub żeńskie.

3.- Członkami Stowarzyszenia mogą być także osoby, które nie mieszkają na stałe w Centrum, ale uczęszczają do niego gorliwie na systematyczne zajęcia oraz odpowiadają na główne cele Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie "Sacra Virginitas" jest obecnie w Hiszpanii stowarzyszeniem publicznym – prowadzi swoją działalność zgodnie z Ustawą 1/2002 z 22 marca regulującą Prawo o Stowarzyszeniach I Ustawą 30/1992 z 26 listopada de Uchwały Sądowej o Administracji Publicznej i Powszechnym Postępowaniu Administracyjnym na obszarze państwa hiszpańskiego.

Stowarzyszenie ma własną osobowość prawną i pełną możność działania w celu zarządzania i dysponowania swoimi dobrami oraz wypełniania celów, które przed sobą stawia.

Jest wpisane do Narodowego Rejestru Stowarzyszeń Ministerstwa Spraw Wewnetrznych Hiszpanii pod numerem 169.831 Sekcji Pierwszej. Na terenie Walencji posiada numer prowincjalny 12.584 Sekcji Pierwszej. C.I.F. G97248280

Aktualnie podejmowane są starania mające na celu uzyskanie statusu prywatnego stowarzyszenia wiernych Kościoła Katolickiego.

 

Aby otrzymać wiecej informacji, wejdź na stronę internetową: http://es.geocities.com/sacravirginitas

Aby nawiazać kontakt lub zamówić pełny tekst Statutu drogą elektroniczną:

Email: sacravirginitas@yahoo.es

 

 

 

 

 

HOJA SOLICITUD DE ASOCIADO

 

Nombre...................................................................................................................................

Apellidos................................................................................................................................

Dirección...............................................................................................................................

Población......................................................................................D.P. ...............................

Pais .............................................................................................................................................

Nş de D.N.I, C.I.F o similar (para paises distintos de España)....................................................

Fecha y lugar de nacimiento ......................................................................................................

.

Otros datos que quieran comunicarse a la Junta Rectora...............................................................

.........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Por la presente notificación solicito entrar como socio de la ASOCIACIÖN SACRA VIRGINITAS, cuyos fines y actividades conozco.

En.................................. a .........................de............................del ...... Ańo del Seńor 200.....

Firma

Enviar estos datos a

"Junta Rectora Asociación SACRA VIRGINITAS"

c/ Isla Cabrera 33, 4ş 13Ş,.

46026 Valencia -

España

Nota: Los datos son confidenciales y la Asociación se compromete a mantenerlos para uso privado de la misma..

Una vez aceptado como socio, se te notificará y podrás indicar la forma de pago de la cuota que elijas

*Cuota socio: 9 Euros anuales.

* Cuota de colaborador-benefactor. ( tu indicas la cantidad)

Tu aportación económica puedes hacerla a través de
* Ttransferencia bancaria a " Sacra Virginitas" Bancaja (Oficina 0035 Urb. Balcón de Levante. Avenida del Puerto,97 -46022 VALENCIA- ESPAŃA )
Código Cuenta cliente: Entidad 2077 // Oficina 0035 // Control 25 // Nş cuenta 3102070574.
* Enviando talón a nombre "Sacra Virginitas Valencia "., a la dirección siguiente:

"Junta Rectora Asociación SACRA VIRGINITAS"

C/ Isla Cabrera 33, 4ş 13Ş,. 46026 Valencia - España

* Podrá también colaborar con donaciones, herencias o/ y legados .MÁS INFORMACIÓN dirigirse a

"Junta Rectora Asociación SACRA VIRGINITAS"

C/ Isla Cabrera 33, 4ş 13Ş,. Tno. 96-3303184

46026 Valencia - ESPAŃA.

Las personas que quieran asociarse a "Sacra Virginitas", pueden enviar la anterior solicitud por email a:: tabor@catholicnet.zzn.com